بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

من کی هستم؟!
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ دی ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: طنز

  

من« دوشیزه مکرمه» هستم 
وقتی زن ها روی سرم قند می سابند و  همزمان قند توی دلم آب می شود.
 
 
من «مرحومه مغفوره» هستم
وقتی زیر یک سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابیده ام و احتمالاً هیچ خوابی نمی بینم .
 
 
من «والده مکرمه» هستم 
وقتی اعضای هیات مدیره شرکت پسرم برای خودشیرینی 20 آگهی تسلیت
در 20 روزنامه معتبر چاپ می کنند …
 
 
من «زوجه» هستم،
وقتی شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضی دادگاه خانواده
قبول می کندبه من و دختر شش ساله ام ماهیانه فقط بیست و پنج هزار تومان ، بدهد!
  
 
من «سرپرست خانوار» هستم، 
وقتی شوهرم چهار سال پیش با کامیون قراضه اش از گردنه حیران رد نشد
 و برای همیشه در ته دره خوابید.
 
 
من «مجید» هستم، 
وقتی در ایستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد می ایستد  
و شوهرم مرا از پیاده رو مقابل صدا می زند…
 
 
من «ضعیفه» هستم، 
وقتی ریش سفیدهای فامیل می خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگیرند…
 
 
من «بی بی» هستم،
وقتی تبدیل به یک شیء آرکائیک می شوم و نوه و نتیجه هایم 
 تیک تیک از من عکس می گیرند…
  

 
من «مادر» هستم،
 
وقتی مورد شماتت همسرم قرار می گیرم چون آن روز به یک مهمانی زنانه رفته بودم
 
 و غذای بچه ها را درست نکرده بودم…
 
  
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 


 
من «زنیکه» هستم،
 
وقتی مرد همسایه، تذکرم را در خصوص درست گذاشت ماشینش
 
 در پارکینگ می شنود.
 
 
 
  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
من «مامانی» هستم،
 
وقتی بچه هایم خرم می کنند تا خلاف هایشان را به پدرشان نگویم.
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
من «ننه» هستم،
 
وقتی شلیته می پوشم و چارقدم را با سنجاق زیر گلویم محکم می کنم 
 
و نوه ام خجالت می کشد به دوستانش بگوید من مادربزرگش هستم... 
 
به آنها می گوید من خدمتکار پیر مادرش هستم.
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
من «بانو» هستم،
 
وقتی از مرز پنجاه سالگی گذشته ام 
 
و هیچ مردی دلش نمی خواهد وقتش را با من تلف بکند.
 
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
من در ماه اول عروسی ام؛ 
 
«خانم کوچولو،عروسک، ملوسک، خانمی ،
 
عزیزم،عشق من، پیشی، قشنگم، عسلم، ویتامین و...» هستم.
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
من در محاوره ی دیرپای این کهن بوم ؛ 
 
«دلیله محتاله، نفس محیله مکاره،مار، ابلیس، شجره مثمره، اثیری، لکاته و....» هستم.

 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
 
 
حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفی صدا می زند.
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
من «مادر فولادزره» هستم، وقتی بر سر حقوقم با این و آن می جنگم.
 
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
مادرم مرا به خان روستا «کنیز» شما معرفی می کند...